De praktijk

Kenmerken van ons onderwijs

Het Kompas werkt met het leerstofjaarklassensysteem. Dit wil zeggen dat, in principe, in ieder leerjaar een bepaalde hoeveelheid kennis geleerd moet zijn en een ontwikkeling plaats moet hebben gevonden. In de lagere groepen wordt ook gewerkt met aspecten vanuit de basisontwikkeling. Vanaf groep 4 werken de kinderen aan een weektaak.

Op Het Kompas is het mogelijk om uw kind al vanaf 2 jaar aan te melden voor de startgroep. De startgroep peuters is ontstaan in samenwerking tussen Het Kompas, de kinderopvang en de rijksoverheid. Het is een peuterspeelzaal met veel extra’s. Dankzij een onderzoekspilot en subsidie van de rijksoverheid werken er op deze groep, naast de leidsters, nog twee medewerkers; een HBO PABO geschoolde leerkracht en een pedagogisch medewerker. Zij zorgen er samen voor dat de peuters op een speelse manier intensief voor-en vroegschoolse educatie aangeboden krijgen op het gebied van taal, rekenen, sociale en emotionele ontwikkeling. De manier van werken sluit volledig aan bij onze groepen 1-2.

Startgroep voor peuters

Veilig op koers

Wij werken aan een veilige leeromgeving, waarbij iedereen zich binnen de school inzet voor respect, vertrouwen, verantwoordelijkheid, eigenaarschap, duidelijkheid, samenwerking en zelfstandigheid.

Alle kinderen moeten zich veilig en geborgen voelen op Het Kompas. Iedere kind moet met plezier naar school komen en zich welkom voelen. Wij gebruiken hiervoor de methode, De Vreedzame school.

De Vreedzame School werkt aan de sociale competenties en democratisch burgerschap. Het beschouwt de klas en de school als een leefgemeenschap, waarin kinderen zich gehoord en gezien voelen, een stem krijgen, en waarin kinderen leren om samen beslissingen te nemen en conflicten op te lossen. Kinderen voelen zich verantwoordelijk voor elkaar en voor de gemeenschap, en staan open voor de verschillen tussen mensen.

Ook wordt er soms Taakspel ingezet om een positieve werkhouding te creëren. Taakspel stimuleert het gewenste gedrag en dat verbetert de sfeer in de klas. Door middel van Taakspel houden leerlingen zich beter aan klassenregels. Daardoor neemt onrustig en storend gedrag af. Leerlingen kunnen dan beter en taakgericht werken. Bovendien ontstaat er een prettiger klassenklimaat.

 

Ga voor meer informatie over Taakspel naar: www.taakspel.nl

Wij werken aan een veilige leeromgeving, waarbij iedereen zich binnen de school inzet voor respect, vertrouwen, verantwoordelijkheid, eigenaarschap, duidelijkheid, samenwerking en zelfstandigheid.

Alle kinderen moeten zich veilig en geborgen voelen op Het Kompas. Iedere kind moet met plezier naar school komen en zich welkom voelen. Wij zetten daarom de methode van Taakspel in om een positieve werkhouding te creëren. Taakspel stimuleert het gewenste gedrag en dat verbetert de sfeer in de klas. Doormiddel van Taakspel houden leerlingen zich beter aan klassenregels. Daardoor neemt onrustig en storend gedrag af. Leerlingen kunnen dan beter en taakgericht werken. Bovendien ontstaat er een prettiger klassenklimaat.

 

Ga voor meer informatie over Taakspel naar: www.taakspel.nl

Leren samenwerken en samenwerkend leren

Krachtig op koers met u als ouder

Wij vinden een goede samenwerking met u als ouder erg belangrijk. Uit onderzoek is namelijk gebleken dat een goede samenwerking tussen school en ouders kan leiden tot betere prestaties bij de leerlingen. U weet het beste wat goed is voor uw kind, wij weten hoe we dit moeten inpassen in de schoolse situatie. Samen met u zetten wij ons in voor een optimale leeromgeving voor uw kind.

We leiden kinderen op voor een toekomst die snel verandert. Vaardigheden die daarvoor van belang zijn, zijn: samenwerken, communiceren, problemen kunnen oplossen, ICT vaardig zijn, creatief zijn, kritisch kunnen denken en sociaal en cultureel vaardig zijn. Deze vaardigheden krijgen binnen ons onderwijs veel aandacht. We beschikken over computers en minilaptops. Deze worden gericht en begeleid ingezet om met digitale software specifieke vaardigheden te oefenen (bijv. Rekentuin), om informatie op te zoeken bij wereldverkenning en om opdrachten uit te voeren. Tijdens de les wordt er gebruik gemaakt van educatieve software en ondersteunende middelen. In alle groepen wordt er interactief les gegeven met behulp van een digitaal schoolbord.

Het ontwikkelen van vaardigheden voor de toekomst

Onderwijs op maat

De dag en later de weektaken zijn zo ontwikkeld dat alle kinderen tot hun recht komen wat betreft niveau en tempo. Er wordt veel gebruik gemaakt van herhaling, verdieping en verrijking van de aangeboden lesstof, ook na de toetsmomenten.

Kinderen die naast de verdieping en verrijkingsstof behoefte hebben aan meer uitdaging, krijgen de mogelijkheid om mee te doen aan ‘Gaaf!’. De kinderen krijgen tijdens een ‘Gaaf!’-moment instructie en begeleiding van een leerkracht. Zij krijgen opdrachten waar zij tijdens de taakuren aan kunnen werken. Zo proberen wij om ons onderwijs zo goed mogelijk te laten aansluiten bij de individuele behoeften van onze kinderen.

Niet alleen willen wij het beste uit de kinderen naar boven halen; wij werken zelf ook voortdurend aan onze eigen ontwikkeling. Zo volgen we onder andere trainingen en cursussen om ons verder te bekwamen op een bepaald vakgebied. Kortom, we leren ons hele leven lang. Daarnaast werken we tijdens de studiedagen en vergaderingen hard aan onze speerpunten om ons nog beter in te kunnen zetten voor uw kind.

Krachtig op koers met het team

Deze website plaatst cookies op jouw apparaat. Het gaat om functionele cookies (om de website te laten functioneren) en cookies van derden (bijvoorbeeld Google voor het afspelen van YouTube video’s en Facebook voor het laten zien van onze Facebook-pagina).