Leerplicht

Verplichte uren
Alle leerlingen vanaf vijf jaar moeten een verplicht aantal uren onderwijs ontvangen. De schoolleiding is verplicht hierover te waken en moet daarmee het ongeoorloofde verzuim in de gaten houden. Ongeoorloofd verzuim is verzuim waarvan de reden niet (of nog niet) is doorgegeven op school. Daarom is het van belang vooraf toestemming voor afwezigheid te vragen of uw kind af te melden indien daar reden toe is.
Ongeoorloofd verzuim is bijvoorbeeld in elk geval:

 

  • kinderen meenemen naar een verjaardag van een familielid.
  • kinderen een middag meenemen om kleren te kopen.
  • een dag of middag eerder vertrekken bij het ingaan van een vakantieperiode.

 

Indien ongeoorloofd verzuim vaak of langdurig voorkomt zal dit doorgegeven worden aan de leerplichtambtenaar.

Aanvraag verlof

Buitengewoon verlof: Aanvragen voor buitengewoon verlof moet u door middel van het invullen van een formulier (verkrijgbaar bij de directie), richten aan de directeur. Verzoeken hiertoe kunnen alleen worden ingewilligd als er sprake is van bijzondere omstandigheden.

Hieronder ziet u welke mogelijkheden er zijn:

 

Verlof voor vierjarigen
Vierjarigen zijn niet leerplichtig. Een schriftelijke aanvraag voor buitengewoon verlof hoeft u dus niet in te dienen. Wel is het plezierig als u de leerkracht van uw kind tijdig op de hoogte stelt van het feit dat uw kind niet op school komt.

 

Verlof voor 5 – 17 jarigen (leerplicht tot 17 jaar)
Voor kinderen tussen de vijf en zeventien jaar kan verlof buiten de officiële schoolvakanties alleen worden toegestaan wanneer er sprake is van bijzondere omstandigheden.

 

Bijzondere omstandigheden

  • Bijzondere familieomstandigheden: Bij verhuizing, huwelijk, ernstige ziekte, overlijden of jubilea van bloed – of aanverwanten.
  • Vakantie: Als het gevraagde verlof bedoeld is als uw eerste en enige vakantie van het gehele jaar. Uw werkgever moet hiervoor een verklaring afgeven.

 

Voor kinderen met een allochtone achtergrond is het maar één keer per 5 jaar toegestaan vroeger op vakantie te gaan naar het thuisland van de ouders.

Geen enkel vakantieverlof is mogelijk in de eerste weken van het schooljaar.

Alleen in voornoemde gevallen mag de directie bij wijze van uitzondering uw kind buitengewoon verlof verlenen tot maximaal 10 dagen per schooljaar. Als voor een leerling het aantal verlofdagen meer wordt dan tien, moet u contact opnemen met de leerplichtambtenaar van de gemeente Almere. Een schoolleider die verlof verleent voor meer dan 10 dagen per jaar, is strafrechtelijk aansprakelijk.

 

Maatregelen tegen verzuim / leerplicht

Indien geen verlof is aangevraagd en de leerkracht niet weet waarom een kind niet op school is zal er naar huis gebeld worden. Er zal aan het eind van de dag, indien niet duidelijk wordt waarom een kind afwezig is, de aantekening ´ongeoorloofd afwezig´ in de absentielijst gezet worden. Gebeurt dit met grote regelmatig of is het verzuim erg langdurig dan zal de schoolleiding dit moeten melden bij de leerplichtambtenaar. In de meeste gevallen zal er eerst een gesprek met u plaats hebben om herhaling te voorkomen

Deze website plaatst cookies op jouw apparaat. Het gaat om functionele cookies (om de website te laten functioneren) en cookies van derden (bijvoorbeeld Google voor het afspelen van YouTube video’s en Facebook voor het laten zien van onze Facebook-pagina).