Medezeggenschapsraad

Medezeggenschapsraad (MR)

Het Kompas heeft ook haar eigen medezeggenschapsraad (MR). Deze bestaat uit een afvaardiging van ouders en een afvaardiging van teamleden.

De leden van de MR vertegenwoordigen de ouders en leerkrachten van de school.  De rol van de MR is van belang bij beleidsontwikkelingen op schoolniveau. Regelmatig is er instemming of advies nodig voordat een ontwikkeling kan worden opgestart. In een wettelijke regeling staat beschreven waarover de MR instemmingsrecht en adviesrecht heeft. De rol van de MR zorgt tevens voor meer draagvlak voor het schoolbeleid onder de ouders en leerkrachten. Als u onderwerpen onder de aandacht wilt brengen van de MR kunt u één van hen aanspreken of mailen naar mr@kompasalmere.nl.

Aan Het Kompas is een ouderraad (OR)verbonden, die zich bij allerlei evenementen zeer actief opstelt. De OR bestaat uit een aantal ouders, aangevuld met een bezoekend teamlid, die maandelijks bij elkaar komen om diverse activiteiten voor te bereiden. De OR houdt zich o.a. bezig met de organisatie van de sportdag, de Sint – en kerstviering, de feestavond, de paasviering, het schoolreisje en de kleuterdag. De jaarvergadering van de OR wordt gezamenlijk met de MR gehouden in de school. Dan vindt ook de verkiezing van nieuwe OR-leden plaats.

Ouderraad